skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: mineral resources?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of grain size on landscape patterns in mineral resource zones: a case study of Wu’an, China

Zhang, Jianjun ; Rao, Yongheng ; Xu, Yang ; Fu, Meichen

International Journal of Coal Science & Technology, 2014, Vol.1(2), pp.227-234 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2095-8293 ; E-ISSN: 2198-7823 ; DOI: 10.1007/s40789-014-0032-3

Toàn văn sẵn có

2
Effects of grain size on landscape patterns in mineral resource zones: a case study of Wu’an, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of grain size on landscape patterns in mineral resource zones: a case study of Wu’an, China

Zhang, Jianjun ; Rao, Yongheng ; Xu, Yang ; Fu, Meichen

International Journal of Coal Science & Technology, 6/2014, Vol.1(2), pp.227-234 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 2095-8293 ; E-ISSN: 2198-7823 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40789-014-0032-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...