skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProCon -- PROteomics CONversion tool

Mayer, Gerhard ; Stephan, Christian ; Meyer, Helmut E. ; Kohl, Michael ; Marcus, Katrin ; Eisenacher, Martin

Journal of Proteomics, Nov 3, 2015, Vol.129, p.56(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1874-3919 ; DOI: 10.1016/j.jprot.2015.06.015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProCon — PROteomics CONversion tool

Mayer, Gerhard ; Stephan, Christian ; Meyer, Helmut E ; Kohl, Michael ; Marcus, Katrin ; Eisenacher, Martin

Journal of Proteomics, 03 November 2015, Vol.129, pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1874-3919 ; DOI: 10.1016/j.jprot.2015.06.015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProCon - PROteomics CONversion tool

Mayer, Gerhard ; Stephan, Christian ; Meyer, Helmut E ; Kohl, Michael ; Marcus, Katrin ; Eisenacher, Martin

Journal of proteomics, 03 November 2015, Vol.129, pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1876-7737 ; PMID: 26182917 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jprot.2015.06.015

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProCon -- PROteomics CONversion tool.(Report)

Mayer, Gerhard ; Stephan, Christian ; Meyer, Helmut E. ; Kohl, Michael ; Marcus, Katrin ; Eisenacher, Martin

Journal of Proteomics, Nov 3, 2015, Vol.129, p.56 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1874-3919 ; DOI: 10.1016/j.jprot.2015.06.015

Toàn văn sẵn có

5
ProCon — PROteomics CONversion tool
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProCon — PROteomics CONversion tool

Mayer, Gerhard ; Stephan, Christian ; Meyer, Helmut E. ; Kohl, Michael ; Marcus, Katrin ; Eisenacher, Martin

Journal of Proteomics, 11/2015, Vol.129, C, pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 18743919 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jprot.2015.06.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...