skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Draft genome sequences of five Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum strains isolated in France

Cunty, Amandine ; Cesbron, Sophie ; Briand, Martial ; Carrere, Sebastien ; Poliakoff, Françoise ; Jacques, Marie Agnes ; Manceau, Charles; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Brazilian Journal of Microbiology, 2016, Vol.47(3), pp.529-530 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1517-8382 ; E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1016/j.bjm.2016.04.023

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Draft genome sequences of five Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum strains isolated in France

Cunty, Amandine ; Cesbron, Sophie ; Briand, Martial ; Carrère, Sébastien ; Poliakoff, Françoise ; Jacques, Marie-Agnès ; Manceau, Charles

Brazilian Journal of Microbiology, 01 September 2016, Vol.47(3), pp.529-530 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1016/j.bjm.2016.04.023

Toàn văn sẵn có

3
Draft genome sequences of five Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum strains isolated in France
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Draft genome sequences of five Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum strains isolated in France

Cunty, Amandine ; Cesbron, Sophie ; Briand, Martial ; Carrère, Sébastien ; Poliakoff, Françoise ; Jacques, Marie-Agnès ; Manceau, Charles

Brazilian Journal of Microbiology, 07/2016, Vol.47(3), pp.529-530 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15178382 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjm.2016.04.023

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Draft genome sequences of five Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum strains isolated in France

Cunty, Amandine ; Cesbron, Sophie ; Briand, Martial ; Carrère, Sébastien ; Poliakoff, Françoise ; Jacques, Marie-Agnès ; Manceau, Charles

Brazilian journal of microbiology : [publication of the Brazilian Society for Microbiology], 2016, Vol.47(3), pp.529-30 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1678-4405 ; PMID: 27237113 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bjm.2016.04.023

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Draft genome sequences of five Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum strains isolated in France

Cunty, Amandine ; Cesbron, Sophie ; Briand, Martial ; Carrère, Sébastien ; Poliakoff, Françoise ; Jacques, Marie-Agnès ; Manceau, Charles

Brazilian Journal of Microbiology, July 2016, Vol.47(3), pp.529-530 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1517-8382 ; E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1016/j.bjm.2016.04.023

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Draft genome sequences of five Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum strains isolated in France

Amandine Cunty ; Sophie Cesbron ; Martial Briand ; Sébastien Carrère ; Françoise Poliakoff ; Marie-Agnès Jacques ; Charles Manceau

Brazilian Journal of Microbiology, Vol.47(3), pp.529-530 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1678-4405 ; E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1016/j.bjm.2016.04.023

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...