skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycobacterium ahvazicum sp nov., the nineteenth species of the Mycobacterium simiae complex

Bouam, Amar ; Heidarieh, Parvin ; Shahraki, Abodolrazagh Hashemi ; Pourahmad, Fazel ; Mirsaeidi, Mehdi ; Hashemzadeh, Mohamad ; Baptiste, Emeline ; Armstrong, Nicholas ; Levasseur, Anthony ; Robert, Catherine ; Drancourt, Michel; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, 2018, Vol.8(1), pp.4138-4138 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-22526-z

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycobacterium ahvazicum sp. nov., the nineteenth species of the Mycobacterium simiae complex

Bouam, Amar ; Heidarieh, Parvin ; Shahraki, Abodolrazagh Hashemi ; Pourahmad, Fazel ; Mirsaeidi, Mehdi ; Hashemzadeh, Mohamad ; Baptiste, Emeline ; Armstrong, Nicholas ; Levasseur, Anthony ; Robert, Catherine ; Drancourt, Michel

Scientific Reports, 2018, Vol.8 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-22526-z ; PMCID: 5841666 ; PMID: 29515197

Truy cập trực tuyến

3
Mycobacterium ahvazicum sp. nov., the nineteenth species of the Mycobacterium simiae complex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycobacterium ahvazicum sp. nov., the nineteenth species of the Mycobacterium simiae complex

Bouam, Amar ; Heidarieh, Parvin ; Shahraki, Abodolrazagh Hashemi ; Pourahmad, Fazel ; Mirsaeidi, Mehdi ; Hashemzadeh, Mohamad ; Baptiste, Emeline ; Armstrong, Nicholas ; Levasseur, Anthony ; Robert, Catherine ; Drancourt, Michel

Scientific Reports, 12/2018, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-22526-z

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycobacterium ahvazicum sp. nov., the nineteenth species of the Mycobacterium simiae complex

Bouam, Amar ; Heidarieh, Parvin ; Shahraki, Abodolrazagh Hashemi ; Pourahmad, Fazel ; Mirsaeidi, Mehdi ; Hashemzadeh, Mohamad ; Baptiste, Emeline ; Armstrong, Nicholas ; Levasseur, Anthony ; Robert, Catherine ; Drancourt, Michel

Scientific reports, 07 March 2018, Vol.8(1), pp.4138 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29515197 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-22526-z

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycobacterium ahvazicum sp. nov., the nineteenth species of the Mycobacterium simiae complex

Bouam, Amar ; Heidarieh, Parvin ; Mirsaeidi, Mehdi ; Hashemzadeh, Mohamad ; Baptiste, Emeline ; Armstrong, Nicholas ; Levasseur, Anthony ; Robert, Catherine ; Drancourt, Michel

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2018, Vol.8, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-22526-z

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycobacterium ahvazicum sp. nov., the nineteenth species of the Mycobacterium simiae complex

Amar Bouam ; Parvin Heidarieh ; Abodolrazagh Hashemi Shahraki ; Fazel Pourahmad ; Mehdi Mirsaeidi ; Mohamad Hashemzadeh ; Emeline Baptiste ; Nicholas Armstrong ; Anthony Levasseur ; Catherine Robert ; Michel Drancourt

Scientific reports, 01 March 2018, Vol.8(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-22526-z

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...