skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of Clock and NPAS2 DNA Binding by the Redox State of NAD Cofactors

Rutter, Jared ; Reick, Martin ; Wu, Leeju C. ; Mcknight, Steven L.

Science, July 20, 2001, Vol.293(5529), p.510 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of Clock and NPAS2 DNA Binding by the Redox State of NAD Cofactors

Rutter, Jared ; Reick, Martin ; Wu, Leeju C. ; Mcknight, Steven L.

Science, July 20, 2001, Vol.293(5529), p.510 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of Clock and NPAS2 DNA Binding by the Redox State of NAD Cofactors

Rutter, Jared ; Reick, Martin ; Wu, Leeju C. ; Mcknight, Steven L.

Science, 20 July 2001, Vol.293(5529), pp.510-514 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of Clock and NPAS2 DNA Binding by the Redox State of NAD Cofactors

Rutter, Jared ; Reick, Martin ; Wu, Leeju C. ; Mcknight, Steven L.

Science, 20 July 2001, Vol.293(5529), pp.510-514 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Regulation of Clock and NPAS2 DNA Binding by the Redox State of NAD Cofactors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of Clock and NPAS2 DNA Binding by the Redox State of NAD Cofactors

Rutter, J.

Science, 7/20/2001, Vol.293(5529), pp.510-514 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1060698

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of clock and NPAS2 DNA binding by the redox state of NAD cofactors

Rutter, J ; Reick, M ; Wu, L C ; Mcknight, S L

Science (New York, N.Y.), 20 July 2001, Vol.293(5529), pp.510-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 11441146 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...