skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying thematic analysis to define an awareness interpretation for collaborative computer games

Teruel, Miguel A. ; Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco

Information and Software Technology, June 2016, Vol.74, pp.17-44 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2016.01.009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying thematic analysis to define an awareness interpretation for collaborative computer games

Teruel, Miguel A. ; Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual ; Lopez-Jaquero, Victor ; Montero, Francisco

Information and Software Technology, 2016, Vol.74, p.17(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2016.01.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...