skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

109 Marked Differences in the Pharmacodynamics of Modern P2Y12 Inhibitors in Patients Undergoing Treatment for ST Segment Elevation MI (STEMI) and Non ST Segment Elevation MI (NSTEMI)

Amoah, Vincent ; Khan, Nazish ; Smallwood, Andrew ; Wrigley, Ben ; Martins, Joe ; Khogali, Saib ; Munir, Shahzad ; Alan, Nevill ; Cotton, James

Heart June 2016, Vol.102(Suppl 6), p.A77 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2016-309890.109

Toàn văn sẵn có

2
109 Marked Differences in the Pharmacodynamics of Modern P2Y12 Inhibitors in Patients Undergoing Treatment for ST Segment Elevation MI (STEMI) and Non ST Segment Elevation MI (NSTEMI)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

109 Marked Differences in the Pharmacodynamics of Modern P2Y12 Inhibitors in Patients Undergoing Treatment for ST Segment Elevation MI (STEMI) and Non ST Segment Elevation MI (NSTEMI)

Amoah, Vincent ; Khan, Nazish ; Smallwood, Andrew ; Wrigley, Ben ; Martins, Joe ; Khogali, Saib ; Munir, Shahzad ; Alan, Nevill ; Cotton, James

Heart, 06/2016, Vol.102(Suppl 6), pp.A77.2-A78 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2016-309890.109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...