skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reionization and Beyond: detecting the peaks of the cosmological 21cm signal

Mesinger, Andrei ; Ewall-Wice, Aaron ; Hewitt, Jacqueline

Cornell University

Arxiv ID: 1310.0465

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reionization and Beyond: detecting the peaks of the cosmological 21cm signal

Mesinger, Andrei ; Ewall-Wice, Aaron ; Hewitt, Jacqueline; Hewitt, Jacqueline (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 5, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnras/stu125

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...