skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mao's steps in Monroe's backyard: towards a United States-China hegemonic struggle in Latin America?

León-Manríquez, Jose ; Alvarez, Luis

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2014, Vol.57 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201400202

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mao's steps in Monroe's backyard: towards a United States-China hegemonic struggle in Latin America?

León-Manríquez, Jose ; Alvarez, Luis F

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2014, Vol.57(spe), pp.9-27 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201400202

Toàn văn sẵn có

3
Mao's steps in Monroe's backyard: towards a United States-China hegemonic struggle in Latin America?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mao's steps in Monroe's backyard: towards a United States-China hegemonic struggle in Latin America?

León-Manríquez, Jose ; Alvarez, Luis F.

Revista Brasileira de Política Internacional, 2014, Vol.57(spe), pp.9-27 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0034-7329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329201400202

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mao's steps in Monroe's backyard: towards a United States-China hegemonic struggle in Latin America?

Jose León-Manríquez ; Luis F. Alvarez

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 January 2014, Vol.57(spe), pp.9-27 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201400202

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...