skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A national hospital mortality surveillance system: a descriptive analysis

Cecil, Ev ; Wilkinson, S ; Bottle, R ; Esmail, A ; Vincent, C ; Aylin, P; National Institute for Health Research ; National Institute for Health Research ; National Institute for Health Research ; Dr Foster Intelligence

BMJ Quality and Safety, 01 December 2018 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2018-008364

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National hospital mortality surveillance system: a descriptive analysis

Cecil, Elizabeth ; Wilkinson, Samantha ; Bottle, Alex ; Esmail, Aneez ; Vincent, Charles ; Aylin, Paul P

BMJ Quality & Safety, 8 December 2018, Vol.27(12), p.974 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2018-008364 ; PMID: 30297377

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National hospital mortality surveillance system: a descriptive analysis

Cecil, Elizabeth ; Wilkinson, Samantha ; Bottle, Alex ; Esmail, Aneez ; Vincent, Charles ; Aylin, Paul P

BMJ Quality & Safety, 2018, Vol.27(12), p.974-981 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2018-008364 ; PMCID: 6288692 ; PMID: 30297377

Toàn văn sẵn có

4
National hospital mortality surveillance system: a descriptive analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National hospital mortality surveillance system: a descriptive analysis

Cecil, Elizabeth ; Wilkinson, Samantha ; Bottle, Alex ; Esmail, Aneez ; Vincent, Charles ; Aylin, Paul P

BMJ Quality & Safety, 12/2018, Vol.27(12), pp.974-981 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-2018-008364

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National hospital mortality surveillance system: a descriptive analysis

Cecil, Elizabeth ; Wilkinson, Samantha ; Bottle, Alex ; Esmail, Aneez ; Vincent, Charles ; Aylin, Paul P

BMJ quality & safety, December 2018, Vol.27(12), pp.974-981 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2044-5423 ; PMID: 30297377 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2018-008364

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...