skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uptake and translocation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals by maize from soil irrigated with wastewater

Zhang, Shichao ; Yao, Hong ; Lu, Yintao ; Yu, Xiaohua ; Wang, Jing ; Sun, Shaobin ; Liu, Mingli ; Li, Desheng ; Yi-Fan, Li ; Zhang, Dayi

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Sep 2017, Vol.7, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-017-12437-w

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uptake and translocation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals by maize from soil irrigated with wastewater

Zhang, Shichao ; Yao, Hong ; Lu, Yintao ; Yu, Xiaohua ; Wang, Jing ; Sun, Shaobin ; Liu, Mingli ; Li, Desheng ; Li, Yi-Fan ; Zhang, Dayi

Scientific Reports, 2017, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-017-12437-w ; PMCID: 5610240 ; PMID: 28939846

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uptake and translocation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals by maize from soil irrigated with wastewater

Zhang, Shichao ; Yao, Hong ; Lu, Yintao ; Yu, Xiaohua ; Wang, Jing ; Sun, Shaobin ; Liu, Mingli ; Li, Desheng ; Li, Yi-Fan ; Zhang, Dayi

Scientific reports, 22 September 2017, Vol.7(1), pp.12165 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28939846 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-017-12437-w

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uptake and translocation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals by maize from soil irrigated with wastewater

Shichao Zhang ; Hong Yao ; Yintao Lu ; Xiaohua Yu ; Jing Wang ; Shaobin Sun ; Mingli Liu ; Desheng Li ; Yi-Fan Li ; Dayi Zhang

Scientific Reports, 01 September 2017, Vol.7(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-017-12437-w

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...