skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project Family Prevention Trials Based in Community--University Partnerships: Toward Scaled-Up Preventive Interventions.(Author abstract)

Spoth, Richard L. ; Redmond, Cleve

Prevention Science, Sept, 2002, Vol.3(3), p.203(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-4986

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project Family Prevention Trials Based in Community–University Partnerships: Toward Scaled-Up Preventive Interventions

Spoth, Richard ; Redmond, Cleve

Prevention Science, 2002, Vol.3(3), pp.203-221 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1389-4986 ; E-ISSN: 1573-6695 ; DOI: 10.1023/A:1019946617140

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project Family prevention trials based in community-university partnerships: toward scaled-up preventive interventions

Spoth, Richard L ; Redmond, Cleve

Prevention science : the official journal of the Society for Prevention Research, September 2002, Vol.3(3), pp.203-21 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1389-4986 ; PMID: 12387555 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...