skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Impediments, Domestic Politics, and Nuclear Diplomacy in Post-Kim Il-sung North Korea.(Report)

Woo, Jongseok

Pacific Focus, 2015, Vol.30(1), p.59(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1225-4657

Toàn văn không sẵn có

2
Structural Impediments, Domestic Politics, and Nuclear Diplomacy in Post-Kim Il-sung North Korea: Nuclear Diplomacy in North Korea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Impediments, Domestic Politics, and Nuclear Diplomacy in Post-Kim Il-sung North Korea: Nuclear Diplomacy in North Korea

Woo, Jongseok

Pacific Focus, 04/2015, Vol.30(1), pp.59-77 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/pafo.12041

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Impediments, Domestic Politics, and Nuclear Diplomacy in Post‐Kim Il‐sung North Korea

Woo, Jongseok

Pacific Focus, April 2015, Vol.30(1), pp.59-77 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1225-4657 ; E-ISSN: 1976-5118 ; DOI: 10.1111/pafo.12041

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...