skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Monteiro, Pedro T ; Dumas, Estelle ; Besson, Bruno ; Mateescu, Radu ; Page, Michel ; Freitas, Ana T ; De Jong, Hidde

BMC Bioinformatics, 2009, Vol.10, p.450-450 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-450 ; PMCID: 2813247 ; PMID: 20042075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Monteiro, Pedro ; Dumas, Estelle ; Besson, Bruno ; Mateescu, Radu ; Page, Michel ; Freitas, Ana ; de Jong, Hidde

BMC Bioinformatics, 2009, Vol.10, p.450 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-450

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Monteiro, Pedro ; Dumas, Estelle ; Besson, Bruno ; Mateescu, Radu ; Page, Michel ; Freitas, Ana ; de Jong, Hidde

BMC Bioinformatics, 2009, Vol.10(1), p.450 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-450 ; PMID: 20042075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Monteiro, Pedro ; Dumas, Estelle ; Besson, Bruno ; Mateescu, Radu ; Page, Michel ; Freitas, Ana ; De Jong, Hidde

BMC Bioinformatics, 2009, Vol.10(1), p.450 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-450

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Monteiro, Pedro T ; Dumas, Estelle ; Besson, Bruno ; Mateescu, Radu ; Page, Michel ; Freitas, Ana T ; De Jong, Hidde

BMC bioinformatics, 30 December 2009, Vol.10, pp.450 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 20042075 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-450

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Page Michel ; Mateescu Radu ; Besson Bruno ; Dumas Estelle ; Monteiro Pedro T ; Freitas Ana T ; de Jong Hidde

BMC Bioinformatics, 01 December 2009, Vol.10(1), p.450 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-450

Toàn văn sẵn có

7
A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Monteiro, Pedro T ; Dumas, Estelle ; Besson, Bruno ; Mateescu, Radu ; Page, Michel ; Freitas, Ana T ; de Jong, Hidde

BMC Bioinformatics, 2009, Vol.10(1), p.450 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-10-450

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...