skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach

Wittek, Peter ; Darányi, Sándor

Journal of Grid Computing, 2012, Vol.10(1), pp.133-149 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1570-7873 ; E-ISSN: 1572-9184 ; DOI: 10.1007/s10723-012-9206-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach.(Report)

Wittek, Peter ; Daranyi, Sandor

Journal of Grid Computing, March, 2012, Vol.10(1), p.133(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1570-7873

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach

Wittek, Peter ; Darányi, Sándor; Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

Journal of Grid Computing, 2012, Vol. 10(1), pp. 133-149 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1570-7873 ; DOI: 10.1007/s10723-012-9206-7

Toàn văn không sẵn có

4
Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach

Wittek, Peter ; Darányi, Sándor

Journal of Grid Computing, 3/2012, Vol.10(1), pp.133-149 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1570-7873 ; E-ISSN: 1572-9184 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10723-012-9206-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach

Wittek, Peter ; Darányi, Sándor

Journal of Grid Computing, 2012, Vol.10(1), pp.133-149 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1570-7873 ; ISSN: 1570-7873 ; DOI: 10.1007/s10723-012-9206-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...