skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Status of the Superconducting Insertion Device Control at TLS

Hu, K. H. ; Wang, C. J. ; Lee, Demi ; Hsu, S. Y. ; Chen, Jenny ; Kuo, C. H. ; Hsu, K. T.

Synchrotron Radiation Instrumentation: Ninth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Daegu (Korea) (28 May-2 June 2006): AIP Conference Proceedings, 19 January 2007, Vol.879(1), pp.367-370 [Tạp chí có phản biện]

© 2007 American Institute of Physics (AIP)

ISBN: 978-0-7354-0373-4 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2436076

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Status of the Superconducting Insertion Device Control at TLS

Hu, K. H ; Wang, C. J ; Lee, Demi ; Hsu, S. Y ; Chen, Jenny ; Kuo, C. H ; Hsu, K. T

AIP Conference Proceedings, 19 January 2007, Vol.879(1) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2436076

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...