skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal orientalism in America: W.J. Cash’s The Mind of the South and the spatial construction of American national identity

Jansson, David R.

Political Geography, 2003, Vol.22(3), pp.293-316 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/S0962-6298(02)00098-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal orientalism in America: W.J. Cash's The mind of the South and the spatial construction of American national identity

Jansson, David R.

Political Geography, March, 2003, Vol.22(3), p.293-316 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0962-6298

Toàn văn sẵn có

3
Internal orientalism in America: W.J. Cash’s The Mind of the South and the spatial construction of American national identity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal orientalism in America: W.J. Cash’s The Mind of the South and the spatial construction of American national identity

Jansson, David R.

Political Geography, 3/2003, Vol.22(3), pp.293-316 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09626298 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0962-6298(02)00098-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...