skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurements of the fast electron bremsstrahlung during lower hybrid current drive in the HL-2A tokamak

Zhang, Y. P. ; Mazon, D. ; Peysson, Y. ; Malard, P. ; Zhang, P. F. ; Zhang, J. ; Zou, X. L. ; Zhou, J. ; Xu, H. B. ; Bai, X. Y. ; Yang, J. W. ; Yuan, G. L. ; Song, X. Y. ; Li, X. ; Zhong, W. L. ; Ding, X. T. ; Chen, W. ; Li, Y. G. ; Hoang, T. ; Delpech, L. ; Ekedahl, A. ; Isobe, M. ; Song, X. M. ; Lu, B. ; Liu, Yi ; Shi, Z. B. ; Yang, Q. W. ; Xu, M. ; Duan, X. R. ; Liu, Y.

AIP Advances, August 2019, Vol.9(8) [Tạp chí có phản biện]

© 2019 Author(s) (AIP)

E-ISSN: 2158-3226 ; DOI: 10.1063/1.5110233

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurements of the fast electron bremsstrahlung during lower hybrid current drive in the HL-2A tokamak

Y. P. Zhang ; D. Mazon ; Y. Peysson ; P. Malard ; P. F. Zhang ; J. Zhang ; X. L. Zou ; J. Zhou ; H. B. Xu ; X. Y. Bai ; J. W. Yang ; G. L. Yuan ; X. Y. Song ; X. Li ; W. L. Zhong ; X. T. Ding ; W. Chen ; Y. G. Li ; T. Hoang ; L. Delpech ; A. Ekedahl ; M. Isobe ; X. M. Song ; B. Lu ; Yi Liu ; Z. B. Shi ; Q. W. Yang ; M. Xu ; X. R. Duan ; Y. Liu

AIP Advances, 01 August 2019, Vol.9(8), pp.085019-085019-8 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2158-3226 ; E-ISSN: 2158-3226 ; DOI: 10.1063/1.5110233

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...