skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and equilibria.(Report)

Cabrales, Antonio ; Uriarte, Jose - Ramon

Journal of Evolutionary Economics, Sept, 2013, Vol.23(4), p.783(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0936-9937

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and equilibria

Cabrales, Antonio ; Uriarte, José-Ramón

Journal of Evolutionary Economics, 2013, Vol.23(4), pp.783-810 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0936-9937 ; E-ISSN: 1432-1386 ; DOI: 10.1007/s00191-012-0269-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and equilibria

Cabrales, Antonio ; Uriarte, José-Ramón

Journal of Evolutionary Economics, Sep 2013, Vol.23(4), pp.783-810 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09369937 ; DOI: 10.1007/s00191-012-0269-1

Toàn văn sẵn có

4
Doubts and equilibria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and equilibria

Cabrales, Antonio ; Uriarte, José-Ramón

Journal of Evolutionary Economics, 9/2013, Vol.23(4), pp.783-810 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0936-9937 ; E-ISSN: 1432-1386 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00191-012-0269-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...