skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene therapy insertional mutagenesis insights.(Brevia)

Dave, Utpal P. ; Jenkins, Nancy A. ; Copeland, Neal G.

Science, Jan 16, 2004, Vol.303(5656), p.333(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene therapy insertional mutagenesis insights.(Brevia)

Dave, Utpal P. ; Jenkins, Nancy A. ; Copeland, Neal G.

Science, Jan 16, 2004, Vol.303(5656), p.333(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Therapy Insertional Mutagenesis Insights

Davé, Utpal P. ; Jenkins, Nancy A. ; Copeland, Neal G.

Science, 16 January 2004, Vol.303(5656), pp.333-333 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Therapy Insertional Mutagenesis Insights

Davé, Utpal P. ; Jenkins, Nancy A. ; Copeland, Neal G.

Science, 16 January 2004, Vol.303(5656), pp.333-333 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Gene Therapy Insertional Mutagenesis Insights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Therapy Insertional Mutagenesis Insights

Dave, U. P.

Science, 01/16/2004, Vol.303(5656), pp.333-333 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1091667

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene therapy insertional mutagenesis insights

Davé, Utpal P ; Jenkins, Nancy A ; Copeland, Neal G

Science (New York, N.Y.), 16 January 2004, Vol.303(5656), pp.333 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 14726584 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...