skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural orientation and use of cannabis and inhalants among secondary school children in Zimbabwe

Eide, Arne H ; Acuda, S.W

Social Science & Medicine, 1997, Vol.45(8), pp.1241-1249 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/S0277-9536(97)00052-X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural orientation and use of cannabis and inhalants among secondary school children in Zimbabwe

Eide, Arne H. ; Acuda, S. W.

Social Science & Medicine, Oct 15, 1997, Vol.45(8), p.1241(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural orientation and use of cannabis and inhalants among secondary school children in Zimbabwe

Eide, Arne H. ; Acuda, S. W.

Social Science & Medicine, Oct 15, 1997, Vol.45(8), p.1241(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

4
Cultural orientation and use of cannabis and inhalants among secondary school children in Zimbabwe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural orientation and use of cannabis and inhalants among secondary school children in Zimbabwe

Eide, Arne H. ; Acuda, S.W.

Social Science & Medicine, 10/1997, Vol.45(8), pp.1241-1249 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(97)00052-X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural orientation and use of cannabis and inhalants among secondary school children in Zimbabwe

Eide, A H ; Acuda, S W

Social science & medicine (1982), October 1997, Vol.45(8), pp.1241-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0277-9536 ; PMID: 9381237 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...