skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil

Mukherjee, A. ; Lal, R. ; Zimmerman, A.R.

Science of The Total Environment, 07/2014, Vol.487, C, pp.26-36 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.03.141

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil

Mukherjee, A ; Lal, R ; Zimmerman, A.R

Science of the Total Environment, 15 July 2014, Vol.487, pp.26-36 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.03.141

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil

Mukherjee, A ; Lal, R ; Zimmerman, A R

The Science of the total environment, 15 July 2014, Vol.487, pp.26-36 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 24751592 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.03.141

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...