skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor brain gain or brain loss?

Yakita, Akira

Journal of population economics : journal of the European Society for Population Economics (ESPE), 2011, Vol.24(4), pp. 1359-1368 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0933-1433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor: brain gain or brain loss?(Report)

Fan, Xiaofeng ; Yakita, Akira

Journal of Population Economics, Oct, 2011, Vol.24(4), p.1359(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0933-1433

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor: brain gain or brain loss?

Fan, Xiaofeng ; Yakita, Akira

Journal of Population Economics, 2011, Vol.24(4), pp.1359-1368 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0933-1433 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: 10.1007/s00148-010-0321-0

Toàn văn sẵn có

4
Brain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor: brain gain or brain loss?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor: brain gain or brain loss?

Fan, Xiaofeng ; Yakita, Akira

Journal of Population Economics, 10/2011, Vol.24(4), pp.1359-1368 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0933-1433 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00148-010-0321-0

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor: Brain gain or brain loss?

Fan, Xiaofeng ; Yakita, Akira

Journal of population economics, 2011, Vol.24(4), pp.1359-1368 [Tạp chí có phản biện]

FIS Bildung Literaturdatenbank (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung)

ISSN: 0176-1714 ; ISSN: 0933-1433 ; ISSN: 1432-1475 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: 10.1007/s00148-010-0321-0

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor: brain gain or brain loss?

Fan, Xiaofeng ; Yakita, Akira

Journal of Population Economics, Oct 2011, Vol.24(4), pp.1359-1368 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09331433 ; E-ISSN: 14321475 ; DOI: 10.1007/s00148-010-0321-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...