skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery.(Author abstract)

O'connor, D. B. ; Cotter, M. ; Treacy, O. ; Owens, T. ; Mcshane, A. ; Mehigan, D. ; Sheehan, S. J. ; Barry, M. C.

Irish Journal of Medical Sciences, Sept, 2011, Vol.180(3), p.649(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-1265

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery.(Author abstract)

O'connor, D. B. ; Cotter, M. ; Treacy, O. ; Owens, T. ; Mcshane, A. ; Mehigan, D. ; Sheehan, S. J. ; Barry, M. C.

Irish Journal of Medical Sciences, Sept, 2011, Vol.180(3), p.649(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-1265

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery

O’Connor, D. ; Cotter, M. ; Treacy, O. ; Owens, T. ; McShane, A. ; Mehigan, D. ; Sheehan, S. ; Barry, M.

Irish Journal of Medical Science, 2011, Vol.180(3), pp.649-653 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0021-1265 ; E-ISSN: 1863-4362 ; DOI: 10.1007/s11845-011-0703-7

Toàn văn sẵn có

4
An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery

O’connor, D. B. ; Cotter, M. ; Treacy, O. ; Owens, T. ; Mcshane, A. ; Mehigan, D. ; Sheehan, S. J. ; Barry, M. C.

Irish Journal of Medical Science, 9/2011, Vol.180(3), pp.649-653 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0021-1265 ; E-ISSN: 1863-4362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11845-011-0703-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery

O'Connor, D B ; Cotter, M ; Treacy, O ; Owens, T ; Mcshane, A ; Mehigan, D ; Sheehan, S J ; Barry, M C

Irish journal of medical science, September 2011, Vol.180(3), pp.649-53 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1863-4362 ; PMID: 21431923 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11845-011-0703-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...