skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPAS-nBio: An Extension to the TOPAS Simulation Toolkit for Cellular and Sub-cellular Radiobiology

Schuemann, J ; Mcnamara, A.L ; Ramos-Méndez, J ; Perl, J ; Held, K.D ; Paganetti, H ; Incerti, S ; Faddegon, B

Rad.Res, 2018, Vol.191(2), p.125 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1667/RR15226.1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPAS-nBio: An Extension to the TOPAS Simulation Toolkit for Cellular and Sub-cellular Radiobiology

Schuemann, J ; Mcnamara, A L ; Ramos-Méndez, J ; Perl, J ; Held, K D ; Paganetti, H ; Incerti, S ; Faddegon, B

Radiation research, February 2019, Vol.191(2), pp.125-138 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1938-5404 ; PMID: 30609382 Version:1 ; DOI: 10.1667/RR15226.1

Toàn văn không sẵn có

3
TOPAS-nBio: An Extension to the TOPAS Simulation Toolkit for Cellular and Sub-cellular Radiobiology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPAS-nBio: An Extension to the TOPAS Simulation Toolkit for Cellular and Sub-cellular Radiobiology

Schuemann, J. ; Mcnamara, A. L. ; Ramos-Méndez, J. ; Perl, J. ; Held, K. D. ; Paganetti, H. ; Incerti, S. ; Faddegon, B.

Radiation Research, 2/1/2019, Vol.191(2), p.125 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

DOI: http://dx.doi.org/10.1667/RR15226.1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...