skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural homogeneity and superplastic behavior in an aluminum-copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Lee, Han-Joo ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 24, 2015, Vol.50, p.6700(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9224-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural homogeneity and superplastic behavior in an aluminum–copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki , Megumi ; Lee , Han-Joo ; Langdon , Terence G.

Journal of materials science, 2015, Vol.50(20), pp.6700-6712 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

3
Microstructural homogeneity and superplastic behavior in an aluminum–copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural homogeneity and superplastic behavior in an aluminum–copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Lee, Han-Joo ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, 10/2015, Vol.50(20), pp.6700-6712 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-015-9224-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...