skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural foundation for models of evolutionary drift.(Author abstract)

Uriarte, Jose Ramon

Journal of Economic Behavior & Organization, July, 2007, Vol.63(3), p.497(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

2
A behavioural foundation for models of evolutionary drift
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural foundation for models of evolutionary drift

Uriarte, José Ramón

Journal of Economic Behavior & Organization, 7/2007, Vol.63(3), pp.497-513 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01672681 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2005.06.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural foundation for models of evolutionary drift

Uriarte, José Ramón

Journal of Economic Behavior and Organization, 2007, Vol.63(3), pp.497-513 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-2681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2005.06.009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural foundation for models of evolutionary drift

Uriarte, José

Journal of Economic Behavior & Organization, Jul 2007, Vol.63(3), p.497 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01672681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2005.06.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...