skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The binding characters study of lead removal by Lactobacillus plantarum CCFM8661

Yin, Ruijie ; Zhai, Qixiao ; Yu, Leilei ; Xiao, Yue ; Wang, Gang ; Yu, Ruipeng ; Tian, Fengwei ; Chen, Wei

European Food Research and Technology, 2016, Vol.242(10), pp.1621-1629 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1438-2377 ; E-ISSN: 1438-2385 ; DOI: 10.1007/s00217-016-2661-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The binding characters study of lead removal by Lactobacillus plantarum CCFM8661

Yin, Ruijie ; Zhai, Qixiao ; Yu, Leilei ; Xiao, Yue ; Wang, Gang ; Yu, Ruipeng ; Tian, Fengwei ; Chen, Wei

European Food Research and Technology = Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A, Oct 2016, Vol.242(10), pp.1621-1629 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14382377 ; E-ISSN: 14382385 ; DOI: 10.1007/s00217-016-2661-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The binding characters study of lead removal by Lactobacillus plantarum CCFM8661.(Report)(Author abstract)

Yin, Ruijie ; Zhai, Qixiao ; Yu, Leilei ; Xiao, Yue ; Wang, Gang ; Yu, Ruipeng ; Tian, Fengwei ; Chen, Wei

European Food Research & Technology, 2016, Vol.242(10), p.1621(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1438-2377 ; DOI: 10.1007/s00217-016-2661-9

Toàn văn sẵn có

4
The binding characters study of lead removal by Lactobacillus plantarum CCFM8661
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The binding characters study of lead removal by Lactobacillus plantarum CCFM8661

Yin, Ruijie ; Zhai, Qixiao ; Yu, Leilei ; Xiao, Yue ; Wang, Gang ; Yu, Ruipeng ; Tian, Fengwei ; Chen, Wei

European Food Research and Technology, 10/2016, Vol.242(10), pp.1621-1629 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1438-2377 ; E-ISSN: 1438-2385 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00217-016-2661-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...