skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the FANCI-FANCD2 complex: insights into the Fanconi anemia DNA repair pathway.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Joo, Woo ; Xu, Guozhou ; Persky, Nicole S. ; Smogorzewska, Agata ; Rudge, Derek G. ; Buzovetsky, Olga ; Elledge, Stephen J. ; Pavletich, Nikola P.

Science, July 15, 2011, Vol.333(6040), p.312(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the FANCI-FANCD2 complex: insights into the Fanconi anemia DNA repair pathway.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Joo, Woo ; Xu, Guozhou ; Persky, Nicole S. ; Smogorzewska, Agata ; Rudge, Derek G. ; Buzovetsky, Olga ; Elledge, Stephen J. ; Pavletich, Nikola P.

Science, July 15, 2011, Vol.333(6040), p.312(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the FANCI-FANCD2 Complex: Insights into the Fanconi Anemia DNA Repair Pathway

W Joo ; G Xu ; n Persky ; A Smogorzewska ; D Rudge ; O Buzovetsky ; S Elledge ; N Pavletich

Science, 2011, Vol.333(6040) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1205805 ; TRN: US201212%%379

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the FANCI-FANCD2 Complex: Insights into the Fanconi Anemia DNA Repair Pathway

Joo, Woo ; Xu, Guozhou ; Persky, Nicole S. ; Smogorzewska, Agata ; Rudge, Derek G. ; Buzovetsky, Olga ; Elledge, Stephen J. ; Pavletich, Nikola P.

Science, 15 July 2011, Vol.333(6040), pp.312-316 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the FANCI-FANCD2 Complex: Insights into the Fanconi Anemia DNA Repair Pathway

Joo, Woo ; Xu, Guozhou ; Persky, Nicole S. ; Smogorzewska, Agata ; Rudge, Derek G. ; Buzovetsky, Olga ; Elledge, Stephen J. ; Pavletich, Nikola P.

Science, 15 July 2011, Vol.333(6040), pp.312-316 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Structure of the FANCI-FANCD2 Complex: Insights into the Fanconi Anemia DNA Repair Pathway
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the FANCI-FANCD2 Complex: Insights into the Fanconi Anemia DNA Repair Pathway

Joo, W. ; Xu, G. ; Persky, N. S. ; Smogorzewska, A. ; Rudge, D. G. ; Buzovetsky, O. ; Elledge, S. J. ; Pavletich, N. P.

Science, 07/15/2011, Vol.333(6040), pp.312-316 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1205805

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the FANCI-FANCD2 complex: insights into the Fanconi anemia DNA repair pathway

Joo, Woo ; Xu, Guozhou ; Persky, Nicole S ; Smogorzewska, Agata ; Rudge, Derek G ; Buzovetsky, Olga ; Elledge, Stephen J ; Pavletich, Nikola P

Science (New York, N.Y.), 15 July 2011, Vol.333(6040), pp.312-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21764741 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1205805

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...