skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compliance with International Humanitarian Law in Multinational Peace Operations

Engdahl, Ola

Nordic Journal of International Law, 2009, Vol.78(4), pp.513-526 [Tạp chí có phản biện]

Brill Online Journals

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/090273509X12506922107073

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compliance with International Humanitarian Law in Multinational Peace Operations

Engdahl, Ola

Nordic Journal of International Law, 2009, Vol.78(4), p.513 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09027351 ; E-ISSN: 15718107 ; DOI: 10.1163/090273509X12506922107073

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compliance with International Humanitarian Law in Multinational Peace Operations

Engdahl, Ola

Nordic Journal of International Law, 2009, Vol.78(4), pp.513-526 [Tạp chí có phản biện]

Martinus Nijhoff (Brill) (IngentaConnect)

ISSN: 0902-7351

Toàn văn không sẵn có

4
Compliance with International Humanitarian Law in Multinational Peace Operations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compliance with International Humanitarian Law in Multinational Peace Operations

Engdahl, Ola

Nordic Journal of International Law, 2009, Vol.78(4), pp.513-526 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

E-ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/090273509X12506922107073

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...