skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Learning the Hard Way: Defending Democracy in Honduras
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning the Hard Way: Defending Democracy in Honduras

Legler, Thomas

International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, 09/2010, Vol.65(3), pp.601-618 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002070201006500305

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning the Hard Way: Defending Democracy in Honduras

Legler, Thomas

International Journal, September 2010, Vol.65(3), pp.601-618 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070201006500305

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...