skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model driven design and aspect weaving.(Report)

Jezequel, Jean - Marc

Software and Systems Modeling, May, 2008, Vol.7(2), p.209(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model driven design and aspect weaving

Jézéquel, Jean-Marc

Software & Systems Modeling, 2008, Vol.7(2), pp.209-218 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-008-0080-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model Driven Design and Aspect Weaving

Jézéquel, Jean-Marc; Vojtisek, Didier (Editor)

Software and Systems Modeling, 2008, Vol.7(2), pp.209--218 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374

Toàn văn sẵn có

4
Model driven design and aspect weaving
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model driven design and aspect weaving

Jézéquel, Jean-Marc

Software & Systems Modeling, 5/2008, Vol.7(2), pp.209-218 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-008-0080-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...