skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives

Chatterjee, Indrani

The Journal of Asian Studies, Vol.60(2), pp.591-593 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives.(Review)

Chatterjee, Indrani

The Journal of Asian Studies, May, 2001, Vol.60(2), p.591(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives

Chatterjee, Indrani

The Journal of Asian Studies, 2001, Vol.60(2), pp.591-593 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2659758

Toàn văn sẵn có

4
En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives. By Sangeeta Ray. Durham, N.C.: Duke University Press, 2000. viii, 198 pp. $17.95.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives. By Sangeeta Ray. Durham, N.C.: Duke University Press, 2000. viii, 198 pp. $17.95.

Chatterjee, Indrani

The Journal of Asian Studies, 05/2001, Vol.60(2), pp.591-593 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2659758

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...