skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Induction of apoptosis of human B-CLL and ALL cells by a novel retinoid and its nonretinoidal analog
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction of apoptosis of human B-CLL and ALL cells by a novel retinoid and its nonretinoidal analog

Zhang, Y.

Blood, 9/26/2002, Vol.100(8), pp.2917-2925 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00064971 ; E-ISSN: 15280020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood.V100.8.2917

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction of apoptosis of human B-CLL and ALL cells by a novel retinoid and its nonretinoidal analog

Zhang, Yuxiang ; Dawson, Marcia I ; Mohammad, Ramzi ; Rishi, Arun K ; Farhana, Lulu ; Feng, Kai-Chia ; Leid, Mark ; Peterson, Valerie ; Zhang, Xiao-Kun ; Edelstein, Mark ; Eilander, David ; Biggar, Sandra ; Wall, Nathan ; Reichert, Uwe ; Fontana, Joseph A

Blood, 15 October 2002, Vol.100(8), pp.2917-25 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0006-4971 ; PMID: 12351403 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...