skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Influence Study in Online Networks: A Three-Level Review

Li, Hui ; Cui, Jiang-Tao ; Ma, Jian-Feng

Journal of Computer Science and Technology, Jan 2015, Vol.30(1), pp.184-199 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-015-1512-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Influence Study in Online Networks: A Three-Level Review

Li, Hui ; Cui, Jiang-Tao ; Ma, Jian-Feng

Journal of Computer Science and Technology, 2015, Vol.30(1), pp.184-199 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-015-1512-7

Toàn văn sẵn có

3
Social Influence Study in Online Networks: A Three-Level Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Influence Study in Online Networks: A Three-Level Review

Li, Hui ; Cui, Jiang-Tao ; Ma, Jian-Feng

Journal of Computer Science and Technology, 1/2015, Vol.30(1), pp.184-199 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11390-015-1512-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...