skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tecnologias de Informação Móveis, Sem Fio e Ubíquas: Definições, Estado-da-Arte e Oportunidades de Pesquisa

Saccol, Amarolinda ; Reinhard, Nicolau

Revista de Administração Contemporânea, Oct-Dec 2007, Vol.11(4), pp.175-198,245,250 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14156555 ; E-ISSN: 19827849

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tecnologias de informação móveis, sem fio e ubíquas: definições, estado-da-arte e oportunidades de pesquisa

Saccol, Amarolinda Zanela ; Reinhard, Nicolau

Revista de Administração Contemporânea, 01 December 2007, Vol.11(4), pp.175-198 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1982-7849 ; E-ISSN: 1982-7849 ; DOI: 10.1590/S1415-65552007000400009

Toàn văn sẵn có

3
Tecnologias de informação móveis, sem fio e ubíquas: definições, estado-da-arte e oportunidades de pesquisa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tecnologias de informação móveis, sem fio e ubíquas: definições, estado-da-arte e oportunidades de pesquisa

Saccol, Amarolinda Zanela ; Reinhard, Nicolau

Revista de Administração Contemporânea, 12/2007, Vol.11(4), pp.175-198 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1415-6555 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552007000400009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...