skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
EPIDEMIOLOGY: Why Can't We Test Our Way to Absolute Food Safety?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPIDEMIOLOGY: Why Can't We Test Our Way to Absolute Food Safety?

Kennedy, S.

Science, 12/12/2008, Vol.322(5908), pp.1641-1643 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1163867

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology. Why can't we test our way to absolute food safety?

Kennedy, Shaun

Science (New York, N.Y.), 12 December 2008, Vol.322(5908), pp.1641-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 19074334 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1163867

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...