skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces: Principles, Methods and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces: Principles, Methods and Applications

Shao, Ling ; Shan, Caifeng ; Luo, Jiebo ; Etoh, Minoru

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 2191-6586 ; ISBN: 978-1-84996-506-4 ; E-ISBN: 978-1-84996-507-1 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-507-1

Toàn văn sẵn có

2
Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces: Principles, Methods and Applications.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces: Principles, Methods and Applications.

Shao, Ling ; Shan, Caifeng ; Luo, Jiebo ; Etoh, Minoru

Dawsonera

ISBN10: 1849965064 ; ISBN13: 9781849965064 ; E-ISBN10: 1849965072 ; E-ISBN13: 9781849965071

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...