skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The individual, social justice and public health/Sujeto, justicia social y salud publica.(articulo en ingles)

Penaranda, Fernando

Ciencia & Saude Coletiva, 2015, Vol.20(4), p.987(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1413-8123

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The individual, social justice and public health

Peñaranda, Fernando

Ciência & Saúde Coletiva, 01 April 2015, Vol.20(4), pp.987-996 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1678-4561 ; E-ISSN: 1678-4561 ; DOI: 10.1590/1413-81232015204.00552014

Toàn văn sẵn có

3
The individual, social justice and public health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The individual, social justice and public health

Peñaranda, Fernando

Ciência & Saúde Coletiva, 04/2015, Vol.20(4), pp.987-996 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1413-8123 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015204.00552014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The individual, social justice and public health

Peñaranda, Fernando

Ciência & Saúde Coletiva, Apr 2015, Vol.20(4), pp.987-996 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14138123 ; E-ISSN: 16784561 ; DOI: 10.1590/1413-81232015204.00552014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The individual, social justice and public health

Peñaranda, Fernando

Ciencia & saude coletiva, April 2015, Vol.20(4), pp.987-96 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1678-4561 ; PMID: 25923611 Version:1 ; DOI: 10.1590/1413-81232015204.00552014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The individual, social justice and public health

Fernando Peñaranda

Ciência & Saúde Coletiva, 01 April 2015, Vol.20(4), pp.987-996 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1678-4561 ; E-ISSN: 1678-4561 ; DOI: 10.1590/1413-81232015204.00552014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...