skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: a GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

Bernlochner, Florian ; Chrząszcz, Marcin ; Dal, Lars ; Farmer, Ben ; Jackson, Paul ; Kvellestad, Anders ; Mahmoudi, Farvah ; Putze, Antje ; Rogan, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Nov 2017, pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5157-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: a GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

Bernlochner, Florian ; Chrząszcz, Marcin ; Dal, Lars ; Farmer, Ben ; Jackson, Paul ; Kvellestad, Anders ; Mahmoudi, Farvah ; Putze, Antje ; Rogan, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin

The European Physical Journal C, 2017, Vol.77(11), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5157-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: a GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

European Physical Journal C, 21 November 2017, Vol.77(11) [Tạp chí có phản biện]

SCOAP3 Journals

ISSN:1434-6044 ; DOI:10.1140/epjc/s10052-017-5157-2

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: a GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

Bernlochner, F.U. ; Chrząszcz, M. ; Dal, L.A. ; Farmer, B. ; Jackson, P. ; Kvellestad, A. ; Mahmoudi, F. ; Putze, A. ; Rogan, C. ; Scott, P. ; Serra, N. ; Weniger, C. ; White, M.; GRAPPA

European Physical Journal C, 2017, Vol.77(11), pp.urn:issn:1434-6044 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1434-6044

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: a GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

The Gambit Flavour Workgroup ; Florian U. Bernlochner ; Marcin Chrząszcz ; Lars A. Dal ; Ben Farmer ; Paul Jackson ; Anders Kvellestad ; Farvah Mahmoudi ; Antje Putze ; Christopher Rogan ; Pat Scott ; Nicola Serra ; Christoph Weniger ; Martin White

European Physical Journal C: Particles and Fields, 01 November 2017, Vol.77(11), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5157-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: A GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

Bernlochner, Florian U. ; Chrzaszcz, Marcin ; Dal, Lars A. ; Farmer, Ben ; Jackson, Paul ; Kvellestad, Anders ; Mahmoudi, Farvah ; Putze, Antje ; Rogan, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin

Eur.Phys.J. C77 (2017) no.11, 786 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1705.07933

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: A GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

Bernlochner, Florian ; Chrzaszcz, Marcin ; Dal, Lars ; Farmer, Ben ; Jackson, Paul ; Kvellestad, Anders ; Mahmoudi, Farvah ; Putze, Antje ; Rogan, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin; White, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 28, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5157-2

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: A GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

Bernlochner, Florian U ; Chrząszcz, Marcin ; Dal, Lars Andreas ; Farmer, Ben ; Jackson, Paul ; Kvellestad, Anders ; Mahmoudi, Farvah ; Putze, Antje ; Rogan, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin

NFR/230546 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5157-2

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: A GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

Bernlochner, Florian U ; Chrząszcz, Marcin ; Dal, Lars A ; Farmer, Ben ; Jackson, Paul ; Kvellestad, Anders ; Mahmoudi, Farvah ; Putze, Antje ; Rogan, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin; Hep, Inspire (Editor)

Eur.Phys.J.C, 2017, Vol.77(11), p.786 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5157-2

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...