skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preschoolers consider (absent) others when choosing a distribution procedure.(Research Article)(Report)

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

PLoS ONE, August 29, 2019, Vol.14(8), p.e0221186 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221186

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preschoolers consider (absent) others when choosing a distribution procedure.(Research Article)(Report)

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

PLoS ONE, August 29, 2019, Vol.14(8), p.e0221186 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221186

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preschoolers consider (absent) others when choosing a distribution procedure

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

PLoS One, Aug 2019, Vol.14(8), p.e0221186 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221186

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preschoolers consider (absent) others when choosing a distribution procedure

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael; Eriksson, Kimmo (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221186 ; PMCID: 6715218 ; PMID: 31465446

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preschoolers consider (absent) others when choosing a distribution procedure

Patricia Grocke ; Federico Rossano ; Michael Tomasello

PloS one, 01 January 2019, Vol.14(8), p.e0221186 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221186

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...