skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Situated Interaction and Context-Aware Computing.(Author abstract)

Dey, Anind K. ; Kortuem, Gerd ; Morse, David R. ; Schmidt, Albrecht

Personal and Ubiquitous Computing, Feb, 2001, Vol.5(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1617-4909

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Situated Interaction and Context-Aware Computing

Dey, Anind K. ; Kortuem, Gerd ; Morse, David R. ; Schmidt, Albrecht

Personal and Ubiquitous Computing, 2001, Vol.5(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1617-4909 ; DOI: 10.1007/PL00000013

Toàn văn sẵn có

3
Situated Interaction and Context-Aware Computing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Situated Interaction and Context-Aware Computing

Dey, Anind K. ; Kortuem, Gerd ; Morse, David R. ; Schmidt, Albrecht

Personal and Ubiquitous Computing, 02/2001, Vol.5(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1617-4909 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/PL00000013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...