skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis

De Sa, Vk ; Rocha, Tp ; Moreira, Al ; Soares, Fa ; Takagaki, T ; Carvalho, L ; Nicholson, Ag ; Capelozzi, Vl

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 28 August 2015 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 1678-4510 ; ISBN: 10 DOI: 10.1590/1414-431X20154693

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis.(Report)

de Sa, V.K. ; Rocha, T.P. ; Moreira, A.L. ; Soares, F.A. ; Takagaki, T. ; Carvalho, L. ; Nicholson, A.G. ; Capelozzi, V.L.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2015, Vol.48(11), p.1039(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20154693

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis.(Report)

De Sa, V. K. ; Rocha, T. P. ; Moreira, A. L. ; Soares, F. A. ; Takagaki, T. ; Carvalho, L. ; Nicholson, A. G. ; Capelozzi, V. L.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, Nov, 2015, Vol.48(11), p.1039(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20154693

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis

Sá, V.K. de ; Rocha, T.P ; Moreira, AL ; Soares, F.A ; Takagaki, T ; Carvalho, L ; Nicholson, A.G ; Capelozzi, V.L

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 August 2015, Vol.48(11), pp.1039-1047 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20154693

Toàn văn sẵn có

5
Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis

Sá, V.K. de ; Rocha, T.P. ; Moreira, AL. ; Soares, F.A. ; Takagaki, T. ; Carvalho, L. ; Nicholson, A.G. ; Capelozzi, V.L.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 11/2015, Vol.48(11), pp.1039-1047 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1414-431x20154693

Toàn văn sẵn có

6
Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis

Sá, V.K. de ; Rocha, T.P. ; Moreira, AL. ; Soares, F.A. ; Takagaki, T. ; Carvalho, L. ; Nicholson, A.G. ; Capelozzi, V.L.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 11/2015, Vol.48(11), pp.1039-1047 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1414-431X20154693

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis

Sá, V K De ; Rocha, T P ; Moreira, Al ; Soares, F A ; Takagaki, T ; Carvalho, L ; Nicholson, A G ; Capelozzi, V L

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, November 2015, Vol.48(11), pp.1039-47 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1414-431X ; PMID: 26352698 Version:1 ; DOI: 10.1590/1414-431X20154693

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis

V.K. de Sá ; T.P. Rocha ; AL. Moreira ; F.A. Soares ; T. Takagaki ; L. Carvalho ; A.G. Nicholson ; V.L. Capelozzi

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 November 2015, Vol.48(11), pp.1039-1047 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20154693

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...