skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor familiarity: Brain activation when watching kinematic displays of one's own movements.(Report)

Neuropsychologia, July, 2012, Vol.50(8), p.2085(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor familiarity: brain activation when watching kinematic displays of one's own movements

Bischoff, Matthias ; Zentgraf, Karen ; Lorey, Britta ; Pilgramm, Sebastian ; Balser, Nils ; Baumgartner, Elisabeth ; Hohmann, Tanja ; Stark, Rudolf ; Vaitl, Dieter ; Munzert, Jörn

Neuropsychologia, July 2012, Vol.50(8), pp.2085-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 22609578 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.05.009

Toàn văn sẵn có

3
Motor familiarity: Brain activation when watching kinematic displays of one's own movements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor familiarity: Brain activation when watching kinematic displays of one's own movements

Bischoff, Matthias ; Zentgraf, Karen ; Lorey, Britta ; Pilgramm, Sebastian ; Balser, Nils ; Baumgartner, Elisabeth ; Hohmann, Tanja ; Stark, Rudolf ; Vaitl, Dieter ; Munzert, Jörn

Neuropsychologia, 07/2012, Vol.50(8), pp.2085-2092 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.05.009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor familiarity: Brain activation when watching kinematic displays of one's own movements

Bischoff, Matthias ; Zentgraf, Karen ; Lorey, Britta ; Pilgramm, Sebastian ; Balser, Nils ; Baumgartner, Elisabeth ; Hohmann, Tanja ; Stark, Rudolf ; Vaitl, Dieter ; Munzert, Jörn

Neuropsychologia, July 2012, Vol.50(8), pp.2085-2092 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.05.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...