skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Validation of the VBLaST pattern cutting task: a learning curve study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST pattern cutting task: a learning curve study

Linsk, Ali M. ; Monden, Kimberley R. ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Jones, Daniel B. ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, 4/2018, Vol.32(4), pp.1990-2002 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00464-017-5895-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST pattern cutting task: a learning curve study

Linsk, Ali M ; Monden, Kimberley R ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Jones, Daniel B ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D ; Cao, Caroline G L

Surgical endoscopy, April 2018, Vol.32(4), pp.1990-2002 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 29052071 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-017-5895-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST pattern cutting task: a learning curve study

Linsk, Ali ; Monden, Kimberley ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Jones, Daniel ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven ; Cao, Caroline

Surgical Endoscopy, 2018, Vol.32(4), pp.1990-2002 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-017-5895-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST pattern cutting task: a learning curve study.(Report)

Linsk, Ali M. ; Monden, Kimberley R. ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Jones, Daniel B. ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, 2018, Vol.32(4), p.1990(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794 ; DOI: 10.1007/s00464-017-5895-0

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST pattern cutting task: a learning curve study.(Report)

Linsk, Ali M. ; Monden, Kimberley R. ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Jones, Daniel B. ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, April, 2018, Vol.32(4), p.1990(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794 ; DOI: 10.1007/s00464-017-5895-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...