skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection

Chaban, Yuriy ; Lurz, Rudi ; Brasilès, Sandrine ; Cornilleau, Charlène ; Karreman, Matthia ; Zinn-Justin, Sophie ; Orlova, Elena V ; Tavares, Paulo P; Drouet, Catherine (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, June 2015, Vol.112(22), pp.7009-7014 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1504039112

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Report)

Chaban, Yuriy ; Lurz, Rudi ; Brasiles, Sandrine ; Cornilleau, Charlene ; Karreman, Matthia ; Zinn-Justin, Sophie ; Tavares, Paulo ; Orlova, Elena V.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 2, 2015, Vol.112(22), p.7009 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1504039112

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol.112(22), pp.7009-7014 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection

Chaban, Yuriy ; Lurz, Rudi ; Brasilès, Sandrine ; Cornilleau, Charlène ; Karreman, Matthia ; Zinn-Justin, Sophie ; Tavares, Paulo ; Orlova, Elena V.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol.112(22), pp.7009-7014 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424 ; E-ISSN: 10916490

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection

Chaban, Yuriy ; Lurz, Rudi ; Brasilès, Sandrine ; Cornilleau, Charlène ; Karreman, Matthia ; Zinn-Justin, Sophie ; Tavares, Paulo ; Orlova, Elena V.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol.112(22), pp.7009-7014 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424 ; E-ISSN: 10916490

Toàn văn sẵn có

6
Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection

Chaban, Yuriy ; Lurz, Rudi ; Brasilès, Sandrine ; Cornilleau, Charlène ; Karreman, Matthia ; Zinn-Justin, Sophie ; Tavares, Paulo ; Orlova, Elena V.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 06/02/2015, Vol.112(22), pp.7009-7014 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1504039112

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection

Chaban, Yuriy ; Lurz, Rudi ; Brasilès, Sandrine ; Cornilleau, Charlène ; Karreman, Matthia ; Zinn-Justin, Sophie ; Tavares, Paulo ; Orlova, Elena V

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 June 2015, Vol.112(22), pp.7009-14 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25991862 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1504039112

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...