skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi, G.N. ; Nkedi-Kizza, P. ; Li, Y. ; Zimmerman, A.R.

Environmental Pollution, 10/2012, Vol.169, C, pp.12-19 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02697491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.05.002

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi, G.N ; Nkedi-Kizza, P ; Li, Y ; Zimmerman, A.R

Environmental Pollution, October 2012, Vol.169, pp.12-19 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2012.05.002

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi, G N ; Nkedi-Kizza, P ; Li, Y ; Zimmerman, A R

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), October 2012, Vol.169, pp.12-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-6424 ; PMID: 22659728 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2012.05.002

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...