skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)

Dutra , Leo X. C. ; Ellis , Nick ; Perez , Pascal ; Dichmont , Cathy M. ; De La Mare , William ; Boschetti , Fabio

Ambio, 2014, Vol.43(8), pp.1069-1081 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0044-7447

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)

Dutra, Leo X. C. ; Ellis, Nick ; Perez, Pascal ; Dichmont, Cathy M. ; De La Mare, William ; Boschetti, Fabio

Ambio, 1 December 2014, Vol.43(8), pp.1069-1081 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00447447 ; E-ISSN: 16547209

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)

Dutra, Leo X. C. ; Ellis, Nick ; Perez, Pascal ; Dichmont, Cathy M. ; De La Mare, William ; Boschetti, Fabio

Ambio, 1 December 2014, Vol.43(8), pp.1069-1081 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00447447 ; E-ISSN: 16547209

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)

Dutra, Leo ; Ellis, Nick ; Perez, Pascal ; Dichmont, Cathy ; Mare, William ; Boschetti, Fabio

AMBIO, 2014, Vol.43(8), pp.1069-1081 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0044-7447 ; E-ISSN: 1654-7209 ; DOI: 10.1007/s13280-014-0537-4

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)

Dutra, Leo X. C. ; Ellis, Nick ; Perez, Pascal ; Dichmont, Cathy M. ; De La Mare, William ; Boschetti, Fabio

Ambio, 1 December 2014, Vol.43(8), pp.1069-1081 [Tạp chí có phản biện]

JSTOR Sustainability

ISSN: 00447447 ; E-ISSN: 16547209

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)

Dutra, Leo ; Ellis, Nick ; Perez, Pascal ; Dichmont, Cathy ; de La Mare, William ; Boschetti, Fabio

Ambio, Dec 2014, Vol.43(8), pp.1069-81 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00447447 ; DOI: 10.1007/s13280-014-0537-4

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)

Dutra, Leo X C ; Ellis, Nick ; Perez, Pascal ; Dichmont, Cathy M ; De La Mare, William ; Boschetti, Fabio

Ambio, December 2014, Vol.43(8), pp.1069-81 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0044-7447 ; PMID: 24973052 Version:1 ; DOI: 10.1007/s13280-014-0537-4

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)

Dutra, Leo X. C. ; Ellis, Nick ; Perez, Pascal ; Dichmont, Cathy M. ; Mare, William ; Boschetti, Fabio

Ambio, 2014, Vol.43(8), p.1069(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0044-7447 ; DOI: 10.1007/s13280-014-0537-4

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia).(Report)(Author abstract)

Dutra, Leo X. C. ; Ellis, Nick ; Perez, Pascal ; Dichmont, Cathy M. ; Mare, William ; Boschetti, Fabio

Ambio, 2014, Vol.43(8), p.1069(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0044-7447

Toàn văn sẵn có

10
Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers influencing adaptive management: a retrospective evaluation of water quality decisions in South East Queensland (Australia)

Dutra, Leo X. C. ; Ellis, Nick ; Perez, Pascal ; Dichmont, Cathy M. ; de La Mare, William ; Boschetti, Fabio

AMBIO, 12/2014, Vol.43(8), pp.1069-1081 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0044-7447 ; E-ISSN: 1654-7209 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13280-014-0537-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...