skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do developers react to API evolution? A large-scale empirical study

Hora, André ; Robbes, Romain ; Valente, Marco ; Anquetil, Nicolas ; Etien, Anne ; Ducasse, Stéphane

Software Quality Journal, 2018, Vol.26(1), pp.161-191 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-016-9344-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do developers react to API evolution? A large-scale empirical study

Hora, André ; Robbes, Romain ; Valente, Marco ; Anquetil, Nicolas ; Etien, Anne ; Ducasse, Stéphane

Software Quality Journal, Mar 2018, Vol.26(1), pp.161-191 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09639314 ; E-ISSN: 15731367 ; DOI: 10.1007/s11219-016-9344-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do Developers React to API Evolution? a Large-Scale Empirical Study

Hora, André ; Robbes, Romain ; Tulio Valente, Marco ; Anquetil, Nicolas ; Etien, Anne ; Ducasse, Stéphane

Software Quality Journal, 27 October 2016 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-016-9344-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do developers react to API evolution? A large-scale empirical study.(Report)

Hora, Andre ; Robbes, Romain ; Valente, Marco Tulio ; Anquetil, Nicolas ; Etien, Anne ; Ducasse, Stephane

Software Quality Journal, 2018, Vol.26(1), p.161(31) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0963-9314 ; DOI: 10.1007/s11219-016-9344-4

Toàn văn sẵn có

5
How do developers react to API evolution? A large-scale empirical study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do developers react to API evolution? A large-scale empirical study

Hora, André ; Robbes, Romain ; Valente, Marco Tulio ; Anquetil, Nicolas ; Etien, Anne ; Ducasse, Stéphane

Software Quality Journal, 3/2018, Vol.26(1), pp.161-191 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11219-016-9344-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...