skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome.(Report)

Rigante, Donato ; Vitale, Antonio ; Natale, Marco Francesco ; Lopalco, Giuseppe ; Andreozzi, Laura ; Frediani, Bruno ; D'Errico, Francesca ; Iannone, Florenzo ; Cantarini, Luca

Clinical Rheumatology, Feb, 2017, Vol.36(2), p.463(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0770-3198 ; DOI: 10.1007/s10067-016-3317-7

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome.(Report)

Rigante, Donato ; Vitale, Antonio ; Natale, Marco Francesco ; Lopalco, Giuseppe ; Andreozzi, Laura ; Frediani, Bruno ; D'Errico, Francesca ; Iannone, Florenzo ; Cantarini, Luca

Clinical Rheumatology, 2017, Vol.36(2), p.463(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0770-3198 ; DOI: 10.1007/s10067-016-3317-7

Truy cập trực tuyến

3
A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome

Rigante, Donato ; Vitale, Antonio ; Natale, Marco Francesco ; Lopalco, Giuseppe ; Andreozzi, Laura ; Frediani, Bruno ; D’errico, Francesca ; Iannone, Florenzo ; Cantarini, Luca

Clinical Rheumatology, 6/1/2016 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0770-3198 ; E-ISSN: 1434-9949 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10067-016-3317-7

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome

Rigante, Donato ; Vitale, Antonio ; Natale, Marco Francesco ; Lopalco, Giuseppe ; Andreozzi, Laura ; Frediani, Bruno ; D'Errico, Francesca ; Iannone, Florenzo ; Cantarini, Luca

Clinical rheumatology, February 2017, Vol.36(2), pp.463-468 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1434-9949 ; PMID: 27251674 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10067-016-3317-7

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome

Rigante, Donato ; Vitale, Antonio ; Natale, Marco ; Lopalco, Giuseppe ; Andreozzi, Laura ; Frediani, Bruno ; D’Errico, Francesca ; Iannone, Florenzo ; Cantarini, Luca

Clinical Rheumatology, 2017, Vol.36(2), pp.463-468 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0770-3198 ; E-ISSN: 1434-9949 ; DOI: 10.1007/s10067-016-3317-7

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...